Genese 24 SSO61SO

Isaaka o nyala Rebeka.

1 Abrahama o ne a tsofetse, a atetswe ke matsatsi, mme Jehova o ne a hlohonolofaditse Abrahama dinthong tsohle.

2 Jwale Abrahama a re ho mohlanka wa hae e moholo ka tlung ya hae, ya neng a laola tsohle tseo a nang le tsona: Ako bee hle seatla sa hao katlasa serope sa ka,

3 ke tle ke o antshe ka Jehova, Modimo wa mahodimo le Modimo wa lefatshe, hore o ke ke wa nkela mora wa ka mosadi ho baradi ba Bakanana, bao ke ahileng hara bona;

4 o mpe o ye lefatsheng la heso, le ho ba heso, o nkele mora wa ka Isaaka mosadi teng.

5 Yaba mohlanka o re ho yena: Ekaba mohlomong mosadi a ke ke a dumela ho ntshala morao, ho tla naheng ena; hleka ke tla boela ke kgutlisetse mora wa hao naheng eo o tswileng ho yona na?

6 Abrahama a re ho yena: O se ke wa ba wa leka ho kgutlisetsa mora wa ka teng.

7 Jehova, Modimo wa mahodimo, ya ntlositseng tlung ya ntate le lefatsheng la banabeso, ya buileng le nna, ya nlthapanyeditseng, a re: Lesika la hao ke tla le nea naha ena; ke yena ya tlang ho roma lengeloi la hae pele ho wena, mme o tla nkela mora wa ka mosadi teng.

8 Ekare ha mosadi a sa rate ho o sala morao, etlaba o lokolohile kanong ena ya ka; empa feela, mora wa ka o se ke wa mo kgutlisetsa kwana.

9 Yaba mohlanka o bea seatla sa hae katlasa serope sa Abrahama, mong a hae, a mo anela taba eo.

10 Yaba mohlanka o nka dikamele tse leshome ho dikamele tsa mong a hae, a tsamaya; etswe dintho tsohle tsa mong a hae di ne di le diatleng tsa hae; a tloha, a ya Mesopotamia, motseng wa Nakore.

11 Teng a kgumamisa dikamele kantle ho motse, pela sediba sa metsi, nakong ya mantsiboya, motsotsong oo basadi ba tswelang ho kga metsi.

12 Yaba o re: Jehova, Modimo wa Abrahama, mong a ka, ako mphihlisetse botle kajeno, mme o etsetse Abrahama, mong a ka, ka mohau.

13 Bona, ke eme pela sediba sa metsi, mme baradi ba batho ba motse ba ya tswela ho kga metsi.

14 A e ke e re, morwetsana eo ke reng ho yena: Ako kokobetse nkgo ya hao, nke ke nwe, mme a re: Nwa, mme ke tla nosa le dikamele tsa hao, e ke e be yena eo o mo laoletseng Isaaka, mohlanka wa hao, mme ke tle ke tsebe kahoo hobane o etseditse mong a ka ka mohau.

15 Yare a eso ho qete ho bua, a bona Rebeka, ya tswetsweng ke Bethuele, mora wa Milka, mosadi wa Nakore, moena Abrahama, a etswa a jere nkgo ya hae lehetleng la hae.

16 E ne e le morwetsana e motle haholo ho bonwa, e ne e sa ntse e le morwetsana, a eso ho tsejwe ke monna; a theohela sedibeng, a tlatsa nkgo ya hae, a ntoo nyoloha.

17 Yaba mohanka o matha, a mo kgahlanyetsa, a re: Ako mphe hle metsinyana a nkgo ya hao.

18 A re: Nwa, monghadi. A phakisa a kokobeletsa nkgo ya hae letsohong la hae, a mo nosa.

19 Eitse hobane a qete ho mo nwesa, a re: Ke tla kgella le dikamele tsa hao, le tsona di ke di nwe, di kgolwe.

20 Yaba o phakisa a tshollela nkgo ya hae senwelong sa dintho, a boela a titimela sedibeng ho ya kga, a kgella dikamele tsa hae kaofela.

21 Monna eo a nna a mmoha a ikgutseditse, hore a tle a tsebe hore a Jehova o mo atliseditse leeto la hae na, kapa tjhe.

22 Yare hobane dikamele di qete ho nwa, monna eo a nka lesale la kgauta la boima ba halofo ya shekele, le mefitshana e mmedi ya matsoho ya dishekele tse leshome tsa kgauta,

23 a re: O moradi wa mang? Ako mpolelle! Hleka sebaka se teng ka tlung ya ntatao moo re ka hlolang bosiu teng?

24 Yaba o re ho yena: Ke moradi wa Bethuele, mora wa Milka, eo a mo tswaletseng Nakore.

25 A ba a re ho yena: Re na le mooko, le furu e ngata ho rona, le sebaka moo ho ka robalwang teng.

26 Yaba monna eo o inama, a kgumamela Jehova,

27 a re: Ho bokwe Jehova, Modimo wa mong a ka Abrahama, ya sa kang a hlokisa mong a ka lereko la hae le botshepehi ba hae! Haele nna, Jehova o fela a ntsamaisitse ho ntlisa tlung ya banababo mong a ka.

28 Yaba morwetsana o matha, a ya bolella ba ntlo ya mmae ditaba tseo.

29 Rebeka o ne a na le kgaitsedi, lebitso la hae e le Labane. Yaba Labane o a tswa, a mathela kantle ho monna sedibeng.

30 Yare hobane a bone lesale, le mefitshana matsohong a kgaitsedi ya hae, mme a utlwe le dipolelo tsa Rebeka, kgaitsedi ya hae, ha a re: Monna o buile le nna ka hore hoitseng; a ya ho monna eo, a mmona a sa ntse a dutse ho dikamele pela sediba.

31 A re: Tloo, mohlohonolofatsuwa wa Jehova! O duletseng kantle na, kanthe ke se ke lokisitse ntlo le sebaka sa dikamele?

32 Yaba monna eo o kena ka tlung; mme Labane a mo qhanollela dikamele tsa hae, a ba a nea dikamele mooko le furu, a mo fa le metsi a hlatswang maoto a hae le maoto a batho ba nang le yena.

33 A ntoo beelwa dijo. Empa a re: Nke ke ka ja, ha ke eso ho bolele ditaba tsa ka. Labane a re: Bolela.

34 Yaba o re: Ke mohlanka wa Abrahama.

35 Jehova o hlohonolofaditse mong a ka haholo, ebile ke motho e moholo, mme o mo neile manku le makgomo, le silefera, le kgauta, le bahlanka ba batona le ba batshehadi, le dikamele le diesele.

36 Sara, mosadi wa mong a ka, leha a ne a se a tsofetse, o tswaletse mong a ka mora, mme yena o mo neile tsohle tseo a nang le tsona.

37 Mong a ka o ntlhapantshitse, a re: O se ke wa nkela mora wa ka mosadi ho baradi ba Bakanana, bao ke ahileng hara bona,

38 haese hobane o ka ya tlung ya ntate, le mofuteng wa ka, mme o nkele mora wa ka mosadi teng.

39 Ka re ho mong a ka: Ekaba mohlomong mosadi a ke ke a ntshala morao!

40 Yaba o re ho nna: Jehova eo ke tsamayang pontsheng ya hae, o tla roma lengeloi la hae ho wena, a atlise leeto la hao, mme o tla nkela mora wa ka mosadi mofuteng wa ka le tlung ya ntate.

41 Ke moo o tlang ho lokoloha kanong ya ka, ha o ka fela wa ya ho mofuta wa ka; mme leha ba sa o nee, etlaba o lokolohile kanong ya ka.

42 Mme kajeno, ha ke fihla sedibeng, ka re: Jehova, Modimo wa mong a ka Abrahama, ha o ka fela wa ithatela ho atlisa tsela ya ka eo ke tsamayang ho yona,

43 bona, ke eme pela sediba sa metsi, mme etlere morwetsana ya tswelang ho kga metsi, eo ke reng ho yena: Ako nnose metsinyana nkgong ya hao;

44 mme a re ho nna: Inwelle wena, mme le dikamele tsa hao ke tla di kgella; e ke e be yena mosadi eo Jehova a mo laoletseng mora wa mong a ka!

45 Yare ke eso ho qete ho bua ka pelong ya ka, ka tshoha Rebeka a etswa, a na le nkgo lehetleng; a theohela sedibeng, a kga; yaba ke re ho yena: Ako mphe, ke nwe.

46 Yaba o phakisa a kokobeletsa nkgo ya hae lehetleng la hae, a re: Nwa, mme ke tla nosa le dikamele tsa hao. Yaba ke a nwa, mme a nosa le dikamele.

47 Ka ntoo mmotsa, ka re: O moradi wa mang? A re: Ke moradi wa Bethuele, mora Nakore, eo a mo tswaletsweng ke Milka. Yaba ke kenya lesale nkong ya hae, ka mo rwesa, le mefitshana matsohong a hae.

48 Ka inama, ka kgumamela Jehova; ka boka Jehova, Modimo wa mong a ka Abrahama, ya ntsamaisitseng ka tsela e lokileng, ke tle ke nkele mora mong a ka moradi wa banababo.

49 Mme jwale, ha ekaba le fela le rata ho etsetsa mong a ka ka lerato le ka botshepehi, mpolelleng; kapa ho seng jwalo, le teng le mpolelle, ke tle ke tsebe ho leba ho le letona, kapa ho le letshehadi.

50 Yaba Labane le Bethuele ba araba, ba re: Taba ena e tswa ho Jehova; re sitwa ho o arabela hampe kapa hantle.

51 Bona, Rebeka o pela hao, mo nke, o ye le yena, e be mosadi wa mora mong a hao, kamoo Jehova a boletseng kateng.

52 Yare ha mohlanka wa Abrahama a utlwa ditaba tsa bona, a kgumama fatshe pela Jehova.

53 Yaba mohlanka o ntsha mekgabo ya silefera, le mekgabo ya kgaura, le meaparo, a e nea Rebeka; mme a nea kgaitsedie le mmae mesebetsi ya bohlokwa.

54 Ba eja, ba enwa, yena le batho ba nang le yena, ba ba ba robala. Ka meso, mohlanka a tsoha, a re: Nkgutlisetseng ho mong a ka.

55 Empa kgaitsedi ya Rebeka le mmae ba re: Morwetsana ha a a ke a due ditshiu le rona, leha di le leshome, a ntano tsamaya.

56 A re ho bona: Le se ke la ntiehisa; Jehova o atlisitse tsela ya ka, ntokolleng, ke tle ke boele ho mong a ka.

57 Yaba ba re: Re tla bitsa morwetsana, re mmotse molomo wa hae.

58 Yaba ba bitsa Rebeka, ba re ho yena: A o tla ya le monna enwa na? A re: Ke tla ya.

59 Yaba ba lokolla Rebeka, kgaitsedi ya bona, le mofepi wa hae, le mohlanka wa Abrahama, le batho ba hae.

60 Ba hlohonolofatsa Rebeka, ba re ho yena: Oho, kgaitsedi ya rona, o be mma dikete tsa diketekete, mme ditloholo tsa hao di rue dikgoro tsa dira tsa tsona!

61 Rebeka a tloha le makgabunyane a hae, mme ba palama dikamele, ba sala monna eo morao; mme mohlanka a nka Rebeka, a tsamaya.

62 Isaaka o ba a kgutla a etswa sedibeng sa Lakai-roi, hobane o ne a ahile naheng ya Borwa.

63 Isaaka o ne a tswetse naheng ho ya imamela haele mantsiboya, mme a emisa mahlo a hae, a tshoha a bona dikamele di etla.

64 Rebeka le yena a emisa mahlo a hae, a bona Isaaka; yaba o tlholoha kamele,

65 hobane o ne a itse ho mohlanka: Monna elwa ke mang, ya tsamayang naheng, ya lebileng ho rona? Mohlanka a re: Ke mong a ka. Yaba Rebeka o nka lesira, a ikwahela.

66 Mohlanka a tsebisa Isaaka ditaba tsohle tseo a di entseng.

67 Jwale Isaaka a isa Rebeka ka tenteng ya Sara, mmae, a mo nka hore e be mosadi wa hae, a mo rata; mme Isaaka a tshediseha bakeng sa mmae.