Genese 44 SSO61SO

1 Josefa a laela mohlahlobi wa ntlo ya hae, a re: Tshela mekotla ya batho bao koro, o lekanye kamoo ba ka belesang kateng; o busetse tjhelete ya e mong le e mong molomong wa mokotla wa hae.

2 O kenye le senwelo sa ka, senwelo sa silefera, molomong wa mokotla wa e monyenyane, le tjhelete ya koro ya hae. A etsa kamoo Josefa a mo laetseng kateng.

3 Yare ka meso banna bao ba kgutliswa le diesele tsa bona.

4 Eitse hobane ba tswe motseng, ba eso ho be hole, Josefa a re ho mohlahlobi wa ntlo ya hae: Raoha, a phallele batho bao, mme moo o ba fihlelang, o re ho bona: Ke ka baka lang ha le lefeletse botle ka bobe?

5 Na ha le na senwelo seo morena ka a nwang ho sona, le ho noha a bileng a noha ka sona? Le sitilwe ha le entse jwalo!

6 Yare moo a ba fihlelang, a ba bolella jwalo.

7 Ba re ho yena: We! ke ka baka lang ha morena a bua taba tse jwalo? Ekaba ke sehloho se jwang ha rona bahlanka ba hao re ka etsa jwalo!

8 Hle ke moo tjhelete eo ra nang ra e fumana melomong ya mekotla ya rona re hlile re e buseditse ho wena ha re etswa naheng ya Kanana; a re ne re ka utswa jwang silefera kapa kgauta ka tlung ya morena wa hao na?

9 Ho bahlanka ba hao eo se ka fumanwang ho yena, ha a shwe; esita le rona re tla ba makgoba a morena.

10 A re: Ke teng, a ho etswe ka polelo tsa lona; motho eo se ka fumanwang ho yena, e tla ba lekgoba la ka, mme lona etlaba ha le molato.

11 Yaba ba phakisa ba bofollela mekotla ya bona fatshe, e mong le e mong a lokolla mokotla wa hae.

12 Yaba o phenyokolla ho qala ka e moholo ho qetella ka e monyenyane; mme senwelo sa fumanwa mokotleng wa Benjamine.

13 Yaba ba hahola diaparo tsa bona, mme e mong le e mong a boela a belesa esele ya hae, ba kgutlela motseng.

14 Juda le banababo ba tla tlung ya Josefa, hobane o ne a sa ntse a le teng, mme ba itihela fatshe pela hae.

15 Josefa a re ho bona: Ke ho etsa jwang ha le etsa jwalo? Na ha le tsebe hoba motho ya jwaloka nna o fela a tseba ho noha?

16 Juda a re: Re tla reng ho morena ka? re tla bua dife, kapa re tle itlhatswa jwang? Modimo o fihletse bokgopo jwa bahlanka ba hao; bona, re se re le makgoba a morena ka, rona le motho eo senwelo se fumanweng ho yena.

17 Yaba o re: Nke ke ka ba ka etsa taba eo! Motho eo senwelo se fumanweng ho yena, ke yena ya tlang ho ba lekgoba la ka, empa lona, ikeleng ka kgotso ho ntata lona.

18 Yaba Juda o mo atamela, a re: Oho, morena, mohlanka wa hao a ke a bue lentswe le le leng ditsebeng tsa morena wa ka, mme bohale ba hao bo se ke ba tukela mohlanka wa hao, hobane o lekana le Faro.

19 Morena ka o kile a botsa bahlanka ba hao, a re: A le na le ntata lona, kapa ngwanabo lona na?

20 Ra re ho morena rona: Re na le ntata rona, motho ya tsofetseng, le ngwana ya mo hlahetseng botsofading ba hae, e monyenyane: ngwanabo o shwele, mme ke yena ya setseng wa mmae a nnotshi, mme ntatae o a mo rata.

21 Wa re ho bahlanka ba hao: Mo tliseng ho nna, ke tle ke mmone ka mahlo a ka.

22 Ra re ho morena ka: Mohlankana eo ha a na ho tlohela ntatae; ha a ka tloha ho ntatae, ntatae a ka shwa.

23 Wa re ho bahlanka ba hao: Ha moena lona e monyenyane a sa tle le lona, le ke ke la hlola le bona sefahleho sa ka.

24 Eitse hobane re boele ho mohlanka wa hao, ntate, ra mmolella mantswe a morena ka.

25 Ntate a re ho rona: Kgutlelang le ye ho re rekela dijonyana.

26 Ra re ho yena: Re sitwa ho boela; ekare ha ngwanabo rona e monyenyane a na le rona, ke hona re ka theohang, hobane re ke ke ra bona sefahleho sa monna eo, ha ngwanabo rona e monyenyane a se ho rona.

27 Mohlanka wa hao, ntate, a re ho rona: Le a tseba hobane mosadi wa ka o ne a ntswalle bara ba le babedi.

28 E mong o ntahlehetse, mme ke itse: Ruri o rusolotswe, mme ho tloha moo ha ke a ka ka hlola ke mmona.

29 Ekare ha le ka tlosa le enwa ho nna, mme a hlahelwa ke kotsi, le tla theosetsa moriri wa ka o moputswa nqalong ya bafu ka bohloko.

30 Mme jwale, ha nka kgutlela ho mohlanka wa hao, ntate, re se na ngwana eo moya wa ntate o kgomarelaneng le moya wa hae,

31 etlare ha a bona hoba ngwana o siyo, o tla shwa, mme etlaba rona bahlanka ba hao re theoseditse moriri o moputswa wa mohlanka wa hao, ntata rona, nqalong ya bafu ka bohloko.

32 Hobane ke le mohlanka wa hao, ke itlamile ho ntate ka ngwana, ka re: Ekare ha ke sa mo kgutlisetse ho wena, ke tla ba le molato ho ntate kamehla.

33 Jwale he, ke a o rapela, ke le mohlanka wa hao, nke ke sale bakeng sa ngwana, ke be mofo wa morena, mme ngwana a kgutlele le banababo.

34 Hobane nka kgutlela jwang ho ntate, ke se na ngwana eo? Oho! ke se ke ka bona mahlomola a tlang ho hlahela ntate!