Genese 32 SSO61SO

1 Jakobo a ikela ka tsela ya hae, mme mangeloi a Modimo a mo kgahlanyetsa.

2 Eitse ha Jakobo a a bona, a re: Ana ke makgotla a Modimo! Mme nqalo eo a e rea lebitso la Mahanaime (makgotla a mabedi).

3 Jakobo a eteletsa manqosa pele, a yang ho Esau, moholwane wa hae, naheng ya Seire, lefatsheng la Edomo;

4 a a laela, a re: Le tle le re ho Esau, morenaka: Jakobo, mohlanka wa hao, o re: Ke ne ke jakile ho Labane, ka dula teng ho fihlela jwale;

5 ke bone dikgomo, le diesele, le dinku, le bahlanka, le makgabunyane, mme ke romela ho tsebisa morena ka, hore ke tle ke fumane mohau mahlong a hao.

6 Manqosa a boela ho Jakobo, a re: Re ile ra fihla ho moholwane wa hao, ho Esau, mme o bile o a tla ho o kgahlanyetsa a na le batho ba makgolo a mane le yena.

7 Yaba Jakobo o tshoha haholo, a tsieleha, a arola batho bao a nang le bona, le manku le makgomo, le dikamele, a etsa dihlopha di le pedi.

8 A re: Ekare ha Esau a etla ho sehlopha se seng, a se qhala, sehlopha se salang se tla tlola.

9 Jakobo a re: Modimo wa ntate Abrahama, Modimo wa ntate Isaaka, Jehova ya itseng ho nna: Boela fatsheng la heno, le ho baheno, mme ke tla o etsa hantle!

10 ha ke a lekanwa ke mehau ya hao kaofela, le ke ditshepiso tsohle tsa hao tseo o tshepisitseng mohlanka wa hao ka tsona, kanthe ke ne ke tshele Jordane ena ke na le lere la ka feela, mme jwale ke fetohile matshwele a le mabedi.

11 Oho, o ntwele letsohong la moholwane wa ka, letsohong la Esau, hobane ke a mo tshaba, hoba a ka tla a mpolaya, le mma bana le bana.

12 Kanthe wa na wa re: Ruri ke tla o etsa hantle, mme ke tla atisa ditloholo tsa hao, di be ka ka lehlabathe la lewatle le sitwang ho balwa ka baka la bongata ba lona.

13 A hlola teng bosiu boo, mme a nka ho tse leng diatleng tsa hae ho nyehella Esau, moholwane wa hae:

14 dipodi tse tshehadi tse makgolo a mabedi, le diphooko tse mashome a mabedi, dinku tse tshehadi tse makgolo a mabedi, le dipheleu tse mashome a mabedi:

15 dikamele tsa ditswetse tse mashome a mararo le dikamelana tsa tsona, dikgomo tse mashome a mane le dipoho tse leshome, diesele tse tshehadi tse mashome a mabedi le dieselana tse leshome.

16 A di nea bahlanka ba hae, mohlape o mong le o mong wa ya ka bonngwe; mme a re ho bahlanka ba hae: Nketelleng pele, mme le bee sebaka hara mohlape o mong le o mong.

17 A laela wa pele, a re: Etlere ha moholwane wa ka, Esau, a kgahlana le wena, mme a o botsa, a re: O wa mang? mme o ya kae? tse ka pele ho wena ke tsa mang?

18 o tle o re: Ke tsa mohlanka wa hao Jakobo, ke nyehelo e iswang ho Esau, morena wa ka, mme le yena ke enwa ya tlang kamora rona.

19 Le wa bobedi a mo laela jwalo, le wa boraro, le bohle ba neng ba qhoba mehlape, a re: Le tle le bue ka hore hoitseng le Esau, ha le kgahlana le yena;

20 le re: Mohlanka wa hao Jakobo ke enwa ya tlang kamora rona. Hobane o ne o re: Ke tla mo thethefatsa ka nyehelo e nketellang pele, ke ntoo bona sefahleho sa hae; ekaba o tla nkamohela.

21 Yaba nyehelo e mo etella pele, mme yena a sala le thoto ka bosiu boo.

22 A tsoha bosiung boo, a nka basadi ba hae ba babedi le makgabunyane a hae a mabedi, le bana ba hae ba leshome le motso o mong, a tshela lediboho la Jabboke.

23 A ba nka, a ba tshedisa noka, a tshedisa le tseo a nang le tsona.

24 Yaba Jakobo o sala a nnotshi, mme motho a betana le yena ho isa mafube ha a hlaha.

25 Eitse ha a bona hoba o sitwa ho mo hlola, a ama motso wa noka ya hae, yaba motso wa noka ya Jakobo o a nonyetseha, a sa ntse a betana le yena.

26 Yaba o re: Ntese ke ye, hobane mafube a hlahile. A mpa a re: Ha nka ke ka o lesa wa ya, o eso ho ntlhohonolofatse.

27 A re ho yena: Lebitso la hao o mang? A re: Ke Jakobo.

28 A re ho yena: Lebitso la hao ha ho sa tla thwe ke Jakobo, empa e tla ba Iseraele (ya betaneng le Modimo), hobane o lwanne le Modimo le batho, mme o hlotse.

29 Jakobo a mmotsa, a re: Ako mpolelle hle lebitso la hao. Yaba o re: Ke ka baka lang ha o mpotsa lebitso la ka? A mo hlohonolofatsa moo.

30 Jakobo a rea nqalo eo lebitso la Peniele (sefahleho sa Modimo), ka ho re: Ke tadimane difahleho le Modimo, mme bophelo ba ka bo bolokehile.

31 Letsatsi la mo tjhabela, ha a re o feta Peniele, mme a hlotsa noka ya hae.

32 Ka baka lena, bana ba Iseraele ha ba je potongwane e motsong wa noka, hobane o ne a ame motso wa noka ya Jakobo potongwaneng.