Genese 45 SSO61SO

1 Ebile moo Josefa a sitwang ho itiisa pontsheng ya bohle ba mo teetseng hare, mme a howa, a re: Batho bohle ba ho nna ba tswe. Mme ha ho a ka ha eba motho ya salang le yena, ha a itsebisa banababo.

2 Yaba o phahamisa lentswe, a lla, mme Baegepeta ba utlwa, le ba ntlo ya Faro ba utlwa.

3 Yaba Josefa o re ho banababo: Ke nna Josefa; a ntate o sa phela na? Empa banababo ba sitwa ho mo araba, hobane ba ne ba sisimoloha ha ba mmona.

4 Josefa a re ho banababo: Nkatameleng hle! Ba mo atamela. A re: Ke nna Josefa, ngwanabo lona, eo le rekileng ka nna, ke tle ke iswe Egepeta.

5 Mme jwale, le se ke la tsieleha, la itlhonamela ka hoba la na la rekisa ka nna, ka tla kwano, hobane Modimo o nthomile kapele ho lona hore ke tle ke le pholose.

6 Hobane dilemo ke tsena di pedi tlala e bileng teng lefatsheng, mme ho sa tla dilemo tse hlano tseo ho lema le ho kotula ho tlang ho ba siyo ho tsona.

7 Modimo o nthomile kapele ho lona ho le boloka lefatsheng, le ho le pholosa ka pholoso e kgolo.

8 Mme jwale, hase lona le nthometseng kwano, ke Modimo; o mpeile hore ke be ntata Faro, le morena wa ntlo ya hae yohle, le mmusi wa naha yohle ya Egepeta.

9 Phakisang le ye ho ntate, le re ho yena: Mora hao, Josefa, o re: Modimo o nkentse morena wa Egepeta yohle; theoha, o tle ho nna, o se ke wa dieha!

10 O tla aha naheng ya Goshene, o be haufi le nna, wena le bana ba hao, le bana ba bana ba hao, le manku a hao, le makgomo a hao, le tsohle tseo o nang le tsona.

11 Ke tla o otla teng, hobane dilemo tsa tlala di sa tla di le hlano; hore o se ke wa fumaneha wena le ntlo ya hao, le ba leng ho wena kaofela.

12 Mme jwale, le bona ka mahlo le Benjamine, moenaka o bona ka mahlo hoba ke molomo wa ka o buang le lona;

13 le tle le bolelle ntate boholo ba ka kaofela kwano Egepeta, le tsohle tseo le di bonang, mme le phakiseng le tlise ntate kwano.

14 Yaba o wela molaleng wa Benjamine, moenae, a lla, mme Benjamine le yena a llela molaleng wa hae.

15 A ba a aka banababo kaofela, a lla le bona; yaba banababo ba buisana le yena.

16 Botumo ba utlwahala ka tlung ya Faro ba hore banababo Josefa ba tlile. Faro le bahlanka ba hae ba itumela.

17 Yaba Faro o re ho Josefa: Bolella banabeno, o re: Etsang hona: belesang dipelesa tsa lona, le tsamaye, le boele naheng ya Kanana,

18 le nke ntata lona, le ba matlo a lona; le tle ho nna, ke tswe ke le nea moo ho fetisang ka botle naheng ya Egepeta, mme le je monono wa naha.

19 Mme, jwale, o filwe tokelo ke nna, etsang hona: nkang naheng ya Egepeta makoloi a latang bana ba lona, le basadi ba lona; mme le nke ntata lona, le tle.

20 Le se ke la qenehela mesebetsi ya lona, hobane tsohle tse ntle tsa lefatshe lohle la Egepeta ke tsa lona.

21 Yaba bara ba Iseraele ba etsa jwalo, mme Josefa a ba nea makoloi ka taelo ya Faro, a ba fa le mefaho ya tsela.

22 A ba nea bohle dikobo, e mong le e mong, tseo ba di aparang tsa mokete, empa a nea Benjamine ditjhelete tse makgolo a mararo, le dikobo tse hlano tsa ho apara ka mokete.

23 Ho ntatae a romela diesele tse leshome, di belesitse mesebetsi ya Egepeta e fetisang ka botle, le diesele tse tshehali tse leshome di belesitse koro, le bohobe, le mefaho ya ntatae ya tsela.

24 A ntoo kgutlisa banababo hore ba tsamaye, mme a re ho bona: Le se ke la qabana tseleng.

25 Yaba ba tloha Egepeta, ba fihla naheng ya Kanana ho Jakobo, ntata bona.

26 Ba mo tsebisa, ba re: Josefa o sa phela, mme ebile ke yena molaodi wa lefatshe lohle la Egepeta. Empa pelo ya hae ya idibana, kahobane a sa kgolwe ke bona.

27 Yaba ba mo phetela mantswe wohle a Josefa, ao a ba boleletseng wona; eitse ha a bona makoloi a rometsweng ke Josefa ho mo lata, pelo ya Jakobo, ntata bona, ya boela ya hlaphoha.

28 Iseraele a re: Ho lekane! Josefa, moraka, o sa phela; ke tla ya, ke ye ho mmona, ke eso ho shwe.