Genese 42 SSO61SO

Banababo Josefa. — Tlala.

1 Eitse ha Jakobo a bona hoba koro e teng Egepeta, Jakobo a re ho bara ba hae: Le tadimelanang?

2 A ba a re: Bonang, ke utlwile hoba koro e teng Egepeta, theohang, le ye teng, le re rekele teng, re tle re pholohe, re se ke ra shwa.

3 Yaba banababo Josefa ba leshome ba theoha ho ya reka koro Egepeta.

4 Empa haele Benjamine, moena Josefa, Jakobo ha a ka a mo roma le banababo, kahobane o ne a re: Mohlomong a ka tshoha a hlahelwa ke kotsi.

5 Yaba bara ba Iseraele ba ya reka, ba na le ba bang ba yang teng, hobane tlala e ne e le teng naheng ya Kanana.

6 Josefa e ne e le yena ya busang naha, ya rekisang ho batho bohle ba naha; yaba banababo Josefa ba tla, ba inamela fatshe ka difahleho pela Josefa.

7 Josefa a bona banababo, a ba tseba, empa a iketsa motho ya sa ba tsebeng; a bua le bona ka matla, a re ho bona: Le tswa kae? Ba re: Re tswa naheng ya Kanana; re tlile ho reka dijo.

8 Josefa a tseba banababo, empa bona ha ba ka ba mo tseba.

9 Yaba Josefa o hopola ditoro tseo a neng a di lorile hodima bona, a re ho bona: Le dihlwela, le tlile ho bona dibaka tsa naha tse leng feela.

10 Ba re ho yena: Tjhe, morena, re bahlanka ba hao ba tlileng ho reka dijo.

11 Kaofela ha rona re bara ba monna a le mong, re batho ba sebele, bahlanka ba hao, ha re dihlwela.

12 A re ho bona: Tjhe bo, le mpa le tlile ho bona dibaka tsa naha tse leng feela.

13 Ba re: Bahlanka ba hao, re batho ba leshome le metso e mmedi, bara ba monna a le mong, naheng ya Kanana, mme e monyenyane o kwana ho ntata rona kajeno, e mong yena o se a le siyo.

14 Josefa a re ho bona: Ke yona taba eo ke le boleletseng yona, ka re:

15 Le dihlwela! Le tla lekwa ka taba ena: Ka bophelo ba Faro, ha le ka ke la tswa mona, haese hoba moenalona e monyenyane a tle kwano.

16 Romang e mong wa lona, a ye ho lata moena lona; haele lona, le tla sala le tlamilwe, hore ho tle ho bonahale hore na nnete e teng mantsweng a lona. Ha ho se jwalo, ka bophelo ba Faro, etlaba le dihlwela.

17 Yaba o ba kenya teronkong hammoho ka ditshiu tse tharo.

18 Ka tsatsi la boraro, Josefa a re ho bona: Etsang hona, le tle le phele; ke motho ya tshabang Modimo.

19 Ha ekaba le fela le le batho ba sebele, e mong wa lona, ngwanabo lona, ha a ke a sale tlung ya teronko ya lona, mme lona le tsamaye, le isetse ba habo lona ba tlaleng koro,

20 le ntoo ntlisetsa ngwanabo lona e monyenyane, mantswe a lona a tle a netafale, le tle le se ke la shwa. Mme ba etsa jwalo.

21 Yaba ba bolellana, ba re: Kannete, ra na ra sitelwa ngwanabo rona, ha re ne re bona masisapelo a hae, ra mpa ra hana ho mo utlwa, ha a ntse a re rapela; ke ka baka lena tlokotsi ena e re hlahelang.

22 Rubene a ba araba, a re: Na ha ke a ka ka le bolella, ka re: Se etseng sehloho ka ngwanabo lona, la mpa la hana ho utlwa? Ke mona madi a hae a latilwe.

23 Empa ba ne ba sa tsebe hobane Josefa o a ba utlwa; hobane o ne a buisana le bona ka motoloki.

24 Josefa a ba tlohela, a ya lla. Yaba o boela a kgutlela ho bona, a bua le bona, a kgetha Simeone ho bona, a mo tlama pela bona.

25 Yaba Josefa o laela hore mekotla ya bona e tlatswe ka koro, le hore tjhelete ya e mong le e mong e busetswe mokotleng wa hae, mme ba newe mefaho ya tsela. Ba etsetswa jwalo.

26 Yaba ba belesa diesele tsa bona koro, ba tloha.

27 E mong wa bona eitse ha a lokolla mokotla wa hae, a re o fepa esele ya hae moo ho robalwang teng, a bona tjhelete ya hae e dutse molomong wa mokotla wa hae.

28 A re ho banababo: Tjhelete ya ka ke e buseditswe, ebile ke ena mokotleng wa ka! Yaba pelo tsa bona di a tepella, ba bolellana ba tshohile, ba re: Na Modimo o re etseditseng taba ena?

29 Yare ha ba fihla ho Jakobo, ntata bona, naheng ya Kanana, ba mo tsebisa tsohle tse ba hlahetseng, ba re:

30 Monna eo, e leng yena morena wa naha, o buile le rona kathata, a re, re tlile ho hlwela naha;

31 mme ra re ho yena: Re batho ba sebele, ha re dihlwela;

32 re batho ba leshome le metso e mmedi, bara ba monna a le mong; e mong wa rona o se a le siyo, mme e monyenyane o ho ntata rona kwana naheng ya Kanana.

33 Monna eo, e leng morena wa naha, a re ho rona: Moo ke tlang ho tseba hoba le batho ba sebele, ke ha le ka tlohela e mong wa banababo lona ho nna, mme la nkela ba matlo a lona ba tlaleng dijo, la ikela;

34 la ntoo ntlisetsa ngwanabo lona e monyenyane; mme ke hona ke tla tseba hoba ha le dihlwela, le mpa le le batho ba sebele, ke tswe ke le nea ngwanabo lona, mme le tsebe ho hweba naheng ena.

35 Eitse ha ba tsholla mekotla ya bona, ba fihlela e mong le e mong a ena le seshoba sa tjhelete ya hae mokotleng wa hae. Yare ha ba bona dishoba tsa tjhelete ya bona, ba tshoha, bona le ntata bona.

36 Yaba Jakobo, ntata bona, o re ho bona: Le ntlhokisitse bana! Josefa o siyo, le Simeone o siyo, mme jwale le nkamoha le Benjamine; ditaba tsena kaofela di a mpolaya.

37 Rubene a arabela ntatae, a re: Ha ke sa mo kgutlisetse ho wena, o tle o bolaye bara ba ka ba babedi; nnee yena matsohong a ka, mme ke tla mmusetsa ho wena.

38 Empa a re: Moraka a ke se ke a tsamaya le lona; hobane moholwane wa hae o shwele, mme yena o siilwe a nnotshi; ekare ha a ka hlahelwa ke kotsi leetong leo le le tsamayang, le tla theosetsa moriri wa ka o moputswa nqalong ya bafu ka bohloko.