Magandang Balita Biblia Revisi - Listahan ng mga Aklat

Lumang Tipan

Genesis
Exodo
Levitico
Mga Bilang
Deuteronomio
Josue
Mga Hukom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruth
1 2 3 4

1 Samuel
2 Samuel
1 Mga Hari
2 Mga Hari
1 Mga Cronica
2 Mga Cronica
Ezra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Job
Mga Awit
Mga Kawikaan
Ang Mangangaral
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ang Awit Ni Solomon
1 2 3 4 5 6 7 8

Isaias
Jeremias
Mga Panaghoy
1 2 3 4 5

Ezekiel
Daniel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hosea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joel
1 2 3

Amos
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obadias
1

Jonas
1 2 3 4

Mikas
1 2 3 4 5 6 7

Nahum
1 2 3

Habakuk
1 2 3

Zefanias
1 2 3

Hagai
1 2

Zacarias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malakias
1 2 3 4